Hopp til innhold

ØFAS Husholdning AS

ØFAS ANS – tildeling av enerett til ØFAS Husholdning AS i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser
§ 1-3 (2) bokstav h.

Bakgrunnen for tildelingen av enerett er at det i forbindelse med omorganisering av ØFAS konsernet og, er behov for å klargjøre grunnlaget for utførelsen av de lovpålagte oppgavene som ØFAS Husholdning utfører for ØFAS ANS. Eneretten er nødvendig for å sikre forutsigbar, stabil og miljømessig god og sikker leveranse av de lovpålagte renovasjonsordningene i Øst Finnmark.

 

Styret har den 12.desember 2014 fattet følgende vedtak:

 

Styret i ØFAS ANS vedtar å tildele enerett til ØFAS Husholdning AS for innsamling av husholdningsavfall i ØFAS’ eierkommuner, drift av mottaksstasjoner og slamtømming i eierkommunene samt å forestå forsvarlig behandling av innsamlet avfall og slam fra den lovpålagte kommunale renovasjon, jfr. anskaffelsesforskriftens § 1-3 bokstav h) fra og med 1.1.2015.    Kompensasjon for tjenestene skal beregnes etter det til enhver tid gjeldende selvkostregelverk.