Hopp til innhold

Om ØFAS

Øst-Finnmark avfallsselskap AS (ØFAS AS) er eid av kommunene Sør-Varanger, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg og Vardø i tillegg til den finske kommunen Utsjoki.
ØFAS-konsernet består av morselskapet ØFAS AS med datterselskapene Masternes Gjenvinning AS og ØFAS Husholdning AS. Konsernet er to-delt med fokus på forvaltningsoppgaver innenfor renovasjon/slam for eierkommunene og næringsrenovasjon i Finnmark.

Øst-Finnmark avfallsselskap ble stiftet 30. august 1995 som en videreføring av NETIR (Nesseby og Tana Interkommunale Renovasjonsselskap). I 1998 ble Utsjok kommune (fra Finland) med på eiersiden og selskapet eies i dag av kommunene:

»   Berlevåg
»   Båtsfjord
»   Nesseby
»   Sør-Varanger
»   Tana
»   Vardø
»   Utsjok

I 2019 ble ØFAS omdannet til et aksjeselskap.
ØFAS AS er i dag et konsern med 2 underselskaper, ØFAS Husholdning AS og Masternes Gjenvinning AS.
ØFAS konsernet har en omsetning på ca 130 millioner og ca 70 ansatte.
I tillegg eier Masternes Gjenvinning AS 24,72 % av aksjene i Liholmen biogass og 68% av aksjene i Sjøgren Gjenvinning AS

Vårt administrative hovedsete er i Tana kommune. Administrasjonen holder til på hovedanlegget Gassanjarga. Anlegget driftes av Masternes Gjenvinning AS.

I tillegg til hovedanlegget med tilhørende deponi på Gassanjarga,  har ØFAS bemannede miljøstasjoner i Kirkenes, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg.
Masternes Gjenvinning AS har avdelinger i Porsanger, Alta, Tana, Sør-Varanger, Vadsø og Nordkapp

ØFAS skal være et selskap som jobber for redusert avfallsmengde gjennom samarbeid med befolkning og næringsliv. Forbrukte ressurser skal i størst mulig grad gjenbrukes eller materialgjenvinnes i den grad det er miljømessig riktig.

ØFAS skal være pådriver i bruk av teknologi som kan bidra til å nå målsetning om høy gjenvinningsgrad samt jobbe for at avfallsressursene håndteres lokalt når det er økonomisk forsvarlig.

 

 

ØFAS AS sitt formål er å håndtere lovpålagte renovasjonsoppgaver for eierkommunene i tråd med tildelt enerett.

ØFAS AS kan selv, via egne selskaper eller via eierskap i andre selskaper også:

– tilby næringslivet innsamling og håndtering av ulike former for avfall og gjenvinnbare ressurser via konkurransedyktige løsninger.

– Bidra til økt gjenvinning og mindre avfall.

– Eie og/eller investere i eiendom, anlegg og transportløsninger som kan  bidra til økt gjenvinning og redusert miljøpåvirkning.